close
دانلود آهنگ جدید
شکلهای مختلف یک لغت در زبان انگلیسی-انگلیسی ها
صفحه اصلی نقشه سایت خوراک منابع
جستجو در انگلیسی ها

جستجو

موضوعات
آرشیو
نظرسنجی
دوست دارید سایت انگلیسی ها بیشتر چه مطالبی اموزش دهد؟


تبلیغات


شکلهای مختلف یک لغت در زبان انگلیسی-انگلیسی ها

MiLaD
14:7
بازدید : 3066


1- ability.
 
Nouns
ability
disability
inability
Adjectives
able
unable
disabled
Verbs
enable
disable
Adverbs
ably
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
حالت اسم این لغت سه مورد است.
 
ability.
 
به معنی توانایی اسم
 
مثال:
 
I don't  have the ability to say 'no'.
 
نمیتوانم "نه" بگویم
 
disability
 
ناتوانی، عجز
 
children with severe learning disabilities.
 
بچه هائی با ناتوانی وخیم در زمینۀ مورد یادگیری
 
inability
 
His inability to cope wit his problems is obvious.
 
نا توانی او در مورد حل مشکلات (کاملا) معلوم است.
 
این کلمه سه حالت وصفی دارد.
 
able
 
توانا، قادر
 
I've always wanted to be able to speak Japanese
 
همیشی میخواستم که بتوانم ژاپنی صحبت کنم
 
unable
 
عاجز، ناتوان(برای انجام کاری)
 
Lucy was unable to find out what had happened.
 
لوسی نتوانست بفهمد که چه اتفاقی افتاده بود.
 
disabled
 
ناتوان، عاجز (عجز جسمی یا روحی)
 
teachers who work with learning disabled children
 
معلم هائی که به کودکانی که  در یادگیری مشکل دارند آموزش میدهند.
 
این کلمه یک حالت قیدی دارد
 
ably
 
با توانایی، از روی لیاقت
 
He performs his duties very ably
 
او وظائفش را کاملا با توانائی و مهارت انجام میدهد.
 
اما شکل فعل این کلمه دو مورد است.
 
enable
 
قادر ساختن
 
The loan enabled Jan to buy the house.
 
وام، جان را قادر ساختن که بتواند خانه را بخرد.
 
disable
 
ناتوان کردن، عاجز کردن
 
The virus will disable your computer.
 
ویروس کامپیوترت را از کار میاندازد.
 
 
2- normal
 
Nouns
 
normality/US normalcy
abnormality
 
normal
Adjectives
Normal
Abnormal
Adverbs
normally
abnormally
 
ص
 
 
 
 
 
 
 
و
 
 
 
 
 
 
 
 
 
صورت اسمی این کلمه سه مورد است.
 
normality
 
یا
 
normalcy American English only
 
حالت عادی
 
We're hoping for a return to normality (normalcy) as soon as possible.
 
امیدواریم که به زودی زود به حالت عادی برگردیم.
 
abnormality
 
وضع غیر عادی، غیر طبیعی
 
He may suffer from a brain abnormality.
 
او ممکن از وضعیت غیر عادی مغزی (مشکل مغزی) رنج ببرد.
 
normal
 
شکل عادی
 
Slowly her heartbeat returned to normal.
 
به تدریج ضربان قلبش به شکل عادی برگشت.
 
توجه این لغت به همین گونه صفت هم میتواند باشد و فقط جایگاه گرامی خاص خود را دارد
 
این لغت دو صفت دارد
 
normal
 
عادی، معمولی
 
abnormal
 
غیر عادی
 
A normal working week is 40 hours.
 
حالت عادی کار هفتگی 40 ساعت است.
 
این لغت دو شکل قیدی دارد
 
normally
 
به شکل عادی، بطور طبیعی
 
The system seems to be working normally now.
 
به نظر می آید که سیستم مزبور به خوبی کار میکند.
 
abnormally
 
حالت غیر عادی.
 
An abnormally high pulse rate.
 
ریتم غیر عادی بالای ضربان قلب.
 
 
3- To accept
 
Nouns
acceptance
acceptability
Adjectives
acceptable
Unacceptable
accepted
Verbs
accept
Adverbs
acceptably
Unacceptably
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
صورت اسمی این واژه دو مورد است
 
acceptance
 
پذیرش، قبول
 
the formal acceptance of an invitation
 
شکل رسمی قبول یک دعوت.
 
acceptability
 
پسندیدگی، مقبولیت
 
The best features of our technique are safety and acceptability.
 
بهترین خصوصیت روش ما بی خطر بودن و مقبولیت آن است.
 
صورت وصفی این کلمه سه مورد است
 
acceptable 
 
پذیرفتنی، قبول کردنی، قابل قبول
 
an agreement which is acceptable to all sides
 
پیمانی که برای هر دو طرف قرار قابل قبول است.
 
unacceptable 
 
غیر قابل قبول
 
An unacceptable excuse
 
بهانۀ غیر قابل قبول
 
accepted 
 
پذیرفته، مقبول
 
An accepted  theory.
 
یک تئوری پذیرفته شده
 
این کلمه یک شکل فعلی دارد
 
accept 
 
I can’t accept your invitation.
 
نمیتوانم دعوتتان را قبول کنم
 
این کلمه دو شکل قیدی دارد
 
acceptably 
 
به شکل قابل قبول
 
How can we pray acceptably 
 
چگونه میتوانیم به شکل قابل قبولی دعا کنیم؟
 
unacceptably
 
به شکل غیر قابل قبول
 
Sometimes the Internet speed is unacceptably slow.
 
بعضی موارد سرعت اینترنت به شکل غیر قابل قبولی پائین است.
 
 
4- accident
 
Nouns
accident
Adjectives
accidental
Adverbs
accidentally
 
 
 
 
 
 
 
 
اسم
 
accident
 
حادثه، تصادف
 
صفت
 
accidental
 
تصادفی، اتفاقی، غیر مترقبه
 
An accidental death.
 
یک مرگ اتفاقی
 
قید
 
accidentally
 
به شکل غیر مترقبانه، به طور اتفاقی
 
I accidentally locked myself out of the house.
 
اشتباهی در را بستم و بیرون خانه جا ماندم (کلید همراهم نبود)
 
 
5- accuracy
 
Nouns
accuracy
accurateness
inaccuracy
Adjectives
Accurate
inaccurate
Adverbs
accurately
inaccurately
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
اسم
 
accuracy
 
یا
 
accurateness
 
دقت، صحت
 
There have been questions about the accuracy (accurateness) of the report.
 
در مورد صحت گزارش سوالاتی (تردیدهائی) وجود داشته است.
 
Inaccuracy
 
نادرستی، عدم دقت
 
the inaccuracy of a weather forecast
 
نادرستی پیش بینی وضع هوا
 
صفت
 
accurate
 
درست، دقیق
 
An accurate report.
 
inaccurate
 
غلط، اشتباه، نادرستی
 
قید
 
accurately
 
به شکل دقیق و صحیح
 
With more knowledge of grammar, you can speak more accurately.
 
با دانش گرامر بیشتر میتوانی صحیح تر صحبت کنی
 
 
inaccurately
 
به شکل غلط و نادرست
 
As an English learner try not to speak inaccurately.
 
به عنوان یک یادگیرندۀ زبان انگلیسی سعی کن به شکل غلط صحبت نکنی
 
 
6- to accuse
 
Nouns
accusation
The accused
accuser
Adjectives
Accusing
Accusatory
Verbs
accuse
Adverbs
Accusingly
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
اسم
 
accusation
 
تهمت، اتهام
 
A number of serious accusations have been made against her.
 
چند تهمت سخت بر او زده شده است
 
The accused
 
متهم
 
The accused man was being held in the Jail.
 
آن مرد متهم تو زندان افتاد.
 
accuser
 
تهمت زننده
 
The accuser was charged 20$
 
فرد تهمت زننده 20 دلار جریمه شد.
 
صفت
 
Accusing
 
یا
 
accusatory
 
به دید اتهامی، به دید تهمت زدن
 
The peoples accusatory (accusing) look really bothers me.
 
نگاه مردم که به دید تهمت زدن است (به چشم یک انسان خطا کار به من  نگاه میکنند) واقعا اذیتم میکند
 
فعل
 
accuse
 
تهمت زدن
 
He was accused of murder.
 
به او تهمت قتل زدند.
 
قید
 
accusingly
 
به دید تهمت، به نگاه اتهام
 
She suddenly pointed at me, and everyone looked at me accusingly.
 
او ناگهان به من اشاره کرد و بعد همه به چشم تهمت (به اینکه کار خطائی از من سر زده باشد) به من نگاه کردند.
 
 
7- custom
 
Nouns
custom
customer
Customs
Customization
Adjectives
customary
custom  
customizable
Verbs
accustom
Customize
Adverbs
customarily
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
اسم
 
custom
 
سنت، عادت
 
It's the custom for the bride's father to pay for the wedding.
 
رسم این است که پدر عروس خرج عروسی را متقبل شود.
 
Customs
 
گمرک
 
She was stopped at customs and questioned.
 
او را در گمرک متوقف کردند و سوالاتی از او کردند.
 
customer
 
مشتری
 
We've had several letters from satisfied customers.
 
از سوی مشتری های راضی (از ما) چندین نامه به دست ما رسیده است.
 
customization
 
ساخت بر طبق سفارش، تولید بر اساس نیاز
 
All consumers can enjoy our customization options.
 
همه مصرف کنندگان میتوانند از حق سفارشی کردن بر خوردار باشند (که محصول طبق سفارششان ساخته شود)
 
صفت
 
customary
 
عادی، مرسوم، رسم
 
In some cultures it is customary for the bride to wear white.
 
در بعضی فرهنگ ها رسم است که عروس لباس سفید بپوشد.
 
custom
 
سفارشی، بر حسب دستور (توجه این لغت آمریکائی است)
 
He also offers custom tours to London.
 
او همچنین برای رفتن به لندن یک تور سفارشی آماده کرد.
 
customizable
 
قابل انطباق بر اساس مصرف خاص (چیزی که این قابلیت را دارد که تغییر یابد تا بر طبق احتیاجات و یا سفارشات داده شده تغییر یابد)
 
Our production is customizable.
 
محصولات ما (بر اساس نیاز افراد) قابل انطباق است. (میتوانیم در آن تغییراتی را اعمال کنیم)
 
فعل
 
Accustom
 
عادت کردن، عادت دادن، خو گرفتن، کسی را به چیزی خو دادن
 
It took a while for me to accustom myself to all the new rules and regulations.
 
مقداری طول کشید تا بتوانم خودم را با قوانین و مقررات جدید وفق دهم.
 
Customize
 
سفارشی کردن، بر اساس احتیاج موجود چیزی را تغییر داردن، تغییر چیزی برای تطبیق با آنچه احتیاج است.
 
 She has customized the software to suit our needs.
 
او نرم افزار مزبور را برای اینکه مطابق با احتیاجات ما باشد تغییر داده است.
 
قید
 
customarily
 
به طور عادی، به شکل طبیعی، بر طبق آداب و رسوم
 
Customarily, you will be paid a fixed fee for the job.
 
عادتا، برای این شغل به شما حقوق ثابتی پرداخت خواهد شد.
 
 
8- to achieve
 
Nouns
achievement
achiever
Adjectives
achievable
achieved
Verbs
achieve
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
اسم
 
achievement
 
دست یابی، دستاورد، موفقیت
 
We try to celebrate the achievements of our students.
 
ما سعی میکنیم که برای دستاوردهای دانش آموزانمان جشنی به پا کنیم.
 
achiever
 
کسب کنندۀ موفقیت، بدست آورندۀ دستاورد و پیروزی
 
The study shows that only children tend to be high achievers in school.
 
مطالعات نشان میدهد که فقط کودکان تمایل دارند که در مدرسه به دستاوردهای بالا دست یابند (موفقیت های بزرگی کسب کنند)
 
صفت
 
achievable
 
دست یافتنی، قابل وصول
 
Before you set your targets, make sure that they are achievable.
 
قبل از اینکه اهدافی را برای خودت معین کنی اطمینان حاصل کن که آنها قابل دست یابی باشند.
 
achieved
 
The achieved purpose is not something to be gained just with a little effort.
 
هدفی را که به آن دست یافتیم چیزی نیست که فقط با اندکی تلاش به دست بیاید.
 
فعل
 
achieve
 
دست یافتن، رسیدن، نائل شدن، تحصیل کردن، کسب موفقیت کردن
 
She eventually achieved her goal of becoming a professor.
 
او سر آخر به هدف خودش که معلم شدن بود رسید.
 
 
9- to act
 
Nouns
Act
action
inaction
interaction
reaction
Transaction
Reactionary
actor
actress
Adjectives
acting
reactionary
actable
Verbs
act
react
action
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
اسم
 
act
 
فعل، کار، عمل (اصل کاری که از کسی سر میزند)
 
a thoughtless act
 
یک کار ناشی از بی فکری
 
action
 
عمل، اقدام، فعالیت (انجام کاری برای رسیدن به هدف و منظور خاص)
 
They met to discuss a plan of action.
 
آنها با هم ملاقات کردند تا در مورد طرح فعالیتشان با هم بحث کنند.
 
inaction
 
بی حرکتی، انجام ندادن کاری، بدون فعالیت
 
Several newspapers have criticized the President for inaction.
 
چندین روزنامه از رئیس جمهور به خاطر عدم فعالیتش انتقاد کردند.
 
interaction
 
اثر متقابل، فعل و انفعال
 
Price is determined through the interaction of demand and supply.
 
قیمت بر اساس اثر متقابل عرضه و تقاضا تعیین میشود.
 
reaction
 
واکنش، عکس العمل
 
the government's reaction to the fuel crisis
 
عکس العمل دولت در مقابل بحران سوخت
 
transaction
 
معامله، انجام فعالیت تجاری
 
The bank charges a fixed rate for each transaction.
 
بانکها برای انجام هر معامله یک نرخ ثابتی برای افراد معین میکنند....
 
reactionary
 
آدم مرتجع، آدم واکنشی
 
He has been a fervent reactionary throughout his life.
 
او (همواره) در طول زندگی اش یک آدم مرتجع بود (با هرگونه تغییر در مسائل اجتماعی ، سیاسی و غیره مخالف بود)
 
actor
 
بازیگر مرد
 
actress
 
بازیگر زن
 
صفت
 
acting
 
فعال، کاری
 
Just an acting manager can solve our factory problem.
 
فقط یک مدیر فعال میتواند مشکل کارخانۀ ما را حل کند.
 
reactionary
 
ارتجاعی، استبدادی، واکنشی
 
reactionary attitudes
 
رفتار ارتجاعی (که هرگونه تغییر در روند اجتماعی یا سیاسی و امثال آن را قبول ندارد و نفی میکند)
 
actable
 
انجام شدنی
 
If you try it you will find it actable.
 
اگر امتحان کنی میبینی که انجام شدنی است.
 
فعل
 
act
 
کاری را انجام دادن
 
The company acted correctly in firing him.
 
شرکت در مورد اخراج او کار درستی را انجام داد.
 
react
 
واکنش نشان دادن، عکس العمل نشان دادن
 
How did Wilson react to your idea?
 
ویلسون در مقابل ایدۀ تو چه عکس العملی نشان داد.
 
action
 
کاری را عملی کردن
 
How are we actually going to action these objectives?
 
واقعا چگونه میتوانیم این اهداف را عملی کنیم.
 
 
10- activity
 
Nouns
activity
inactivity
Adjectives
active
Inactive
interactive
proactive
reactive
Verbs
Activate
Deactivate
Reactivate
Adverbs
actively
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
اسم
 
activity
 
فعالیت
 
Outdoor activities such as hiking or climbing
 
فعالیت خارج از محیط خانه مانند پیاده روی و یا کوهنوردی
 
inactivity
 
عدم فعالیت
 
Don't suddenly take up violent exercise after years of inactivity.
 
بعد از چند سال عدم فعالیت (ورزشی) یک دفعه برای خودت یک تمرین سخت را انتخاب نکن
 
صفت
 
active
 
فعال، کاری
 
She's over 80, but is still very active.
 
او بیش از هشتاد سال دارد ولی هنوز فعال و کاری است.
 
Inactive
 
غیر فعال، سست، تنبل، بی جنبش
 
The brain cells are inactive during sleep.
 
سلولهای مغزی در طی خواب غیر فعال هستند.
 
interactive
 
دارای تاثیر بر یکدگر
 
Interactive teaching methods such as role playing
 
روش تدریس اینتراکتیو مانند نقش بازی کردن (دو نفر با هم نقشی را بازی میکنند و این باعث میشود که مثلا در کلاس زبان، طرز حرف زدن را بهتر یاد بگیرند).
 
proactive
 
فعالیت از قبل شروع شده (قبل از اینکه تغییراتی بوجود آید از قبل کارهای لازم را انجام دهیم نه اینکه بعد از ایجاد تغییرات تازه عکس العمل نشان دهیم)
 
a proactive approach to staffing requirements
 
یک فرآیند فعالیتی از قبل شروع شده که عبارت است از تهیه کردن آنچه مورد نیاز است (نه آنکه وقتی نیاز پیدا شد تازه سراغ تهیۀ آن برویم)
 
reactive
 
واکنش دار، واکنشی، انفعالی
 
a reactive foreign policy
 
یک سیاست خارجی انفعالی (به جای اینکه خودشان کار خاصی انجام دهند فقط سعی میکنند واکنش نشان دهند)
 
فعل
 
Activate
 
فعال کردن
 
Cooking fumes may activate the alarm.
 
دود ناشی از پخت غذا ممکن است زنگ خطر را فعال کند.
 
deactivate
 
از کار انداختن، به فعالیت چیزی خاتمه دادن
 
In 1976, the old lighthouse was deactivated.
 
در سال 1976 فانوس دریائی قدیمی از کار افتاد.
 
reactivate
 
دوباره فعال کردن، دوباره فعال شدن
 
The virus can reactivate at any time.
 
ویروس هر لحظه امکان دارد دوباره فعال شود.
 
قید
 
actively
 
فعالانه، به شکل کاری
 
Carol was actively involved in the local sports club.
 
کارل به شکل فعالی درگیر کارهای باشگاه ورزشی محلشان شده بود....

خوشحال میشویم اگر نظرتان را در مورد این سایت بدانیم...

ارسال دیدگاه
نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی
تبلیغات
انگلیسی ها انگلیسی ها
ورود به سایت
نام کاربری :
رمز عبور :
رمز عبور را فراموش کردم ؟
آخرین مطالب ارسالی سایت
مطالب محبوب
مطالب تصادفی